Noves subvencions per al pagament del lloguer per a joves de 18 fins a 36 anys

26 de setembre de 2022


Des del dia 28 de setembre i fins el dia 7 d’octubre 2022 es poden sol·licitar aquests ajuts de forma telemàtica al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o demanant hora a l'OPIC o al Consell Comarcal del Garraf.Des del 28 de setembre i fins el dia 7 d’octubre, inclòs, es poden sol·licitar subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació, en règim de concurrència pública competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

 

Aquestes subvencions de l’Agència de l’Habitatge Catalunya estan adreçades a persones que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin entre 18 i 36 anys, i siguin titulars d'un contracte de lloguer, o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, amb un import màxim de 650 €, i de 900 €, en cas de famílies nombroses, famílies monoparentals i/o per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat amb barem favorable (mobilitat reduïda).

 

L'import de l’ajut serà d’entre el 20% i el 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge, amb un ajut entre 250 € i 3.000 € anuals. Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o preu de cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

 

Si hi ha més d’un beneficiari, en un mateix habitatge, la suma de les subvencions no podrà superar l’import mensual del lloguer o preu de cessió. Si l’import de les subvencions sobre el mateix habitatge supera l’import establert, l’import de cada una de les persones beneficiàries es minorarà en la proporció corresponent.

 

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts, per les mateixes mensualitats, provinents de qualsevol administració pública o d'entitats  privades, que tinguin la mateixa finalitat, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 €.

 

Aquests ajuts s’han de sol·licitar, preferentment, de forma telemàtica al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquelles persones que no tinguin cap possibilitat de fer el tràmit telemàtic, han de demanar cita prèvia al Consell Comarcal del Garraf a través del web http://www.ccgarraf.cat/el-consell/cita-previa.htm o trucant al telèfon 93 810 04 00, marcant # i l’extensió 1141 (de dilluns a divendres, de 10h a 13h).

 

També es pot demanar cita prèvia per ser atès a l'OPIC de Cubelles mitjançant l'enllaç:

 https://www.cubelles.cat/ajuntament-seu-e/serveis/cita-previa.htm

 


  • Oficina habitatge Cubelles
  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023