Consell de Comunicació

Consell Comunicació

El Consell Municipal de Comunicació de Cubelles (CMCC) és un òrgan descentralitzat permanent de participació ciutadana en l’àmbit de la comunicació i la informació de caràcter tècnic i consultiu creat de conformitat amb allò que disposen els art. 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, així com amb l'article 17 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell de la Vila de Cubelles.

 

El CMCC es constitueix per promoure la participació ciutadana en la gestió dels serveis públics municipals i la política municipal en l’àmbit de la comunicació i la informació en aquesta matèria, d’acord amb l'article 154 i 155 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya que estableix que les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social. Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius.


El Consell Municipal de Comunicació de Cubelles es configura com a òrgan descentralitzat, de caràcter sectorial, basat en les decisions tècniques vinculants i d’assessorament respecte l’administració municipal i com a via de canalització de les inquietuds i iniciatives ciutadanes en matèria de comunicació i d’informació que exerceix les seves funcions en l’àmbit dels serveis públics de comunicació i informació:

 

  • Gestionats per l’Ajuntament de Cubelles en règim de gestió directa.
  • En els quals participi l’Ajuntament de Cubelles en qualsevol règim, sigui de concessió o conveni amb entitats participades per l’Ajuntament.
  • Sigui quina sigui la forma d’emissió i la tecnologia emprades, per a tota mena de formats i per totes les vies de transmissió de so i d’imatge que la tecnologia actual i futura permeti a l’hora de difondre emissions informatives i de programacions televisives, radiofòniques, per mitjans escrits i per Internet en l’àmbit local.

 

 

 

 

 

 

 

Cercador de documents


Memòria anual Consell de Comunicació
Memòria anual Comunicació 2018
6/2/2019
Memòria Comunicació 2018
Veure
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023