Pressupost

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), recull en el seu títol VI tot allò relatiu al pressupost i despesa pública.

 

Segons aquest Reial Decret Legislatiu els Pressupostos Generals de les Entitats Locals, constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a màxim, poden reconèixer l’Entitat i els seus Organismes Autònoms i dels drets que prevegin liquidar durant el corresponent exercici així com de les provisions d’ingressos i despeses de les Societats Mercantils el capital social de les quals pertany íntegrament a l’Entitat Local corresponent.

 

D’aquesta definició de caràcter legal es dedueix que el pressupost integra dues parts:

 • Estat d’ingressos: càlcul d’ingressos que es preveuen realitzar en l’exercici econòmic.
 • Estat de despeses: autorització (crèdit) i diversos límits (qualitatiu, quantitatiu i temporal).

L’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural i a ell s’imputaran:

 • Els drets liquidats en l’exercici, sigui quin sigui el període del que derivin.
 • Les obligacions reconegudes durant l’exercici.

L’article 166 del TRLRHL regula que al pressupost general s’uniran com annexes:

 • Plans i programes d’inversió i finançament per a un termini de 4 anys.
 • Programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils el capital social de les quals sigui íntegrament o majoritàriament de l’ens local.
 • Estat de consolidació del pressupost de l’entitat local amb tots els pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms, entitats publiques empresarials i societats mercantils.
 • Estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall d’operacions de crèdit o d’endeutament pendents de reemborsament al començament de l’exercici, de les noves operacions previstes per realitzar durant l’exercici i del volum d’endeutament al tancament de l’exercici econòmic, distingint les operacions a curt termini, les operacions a llarg termini, la recurrència al mercat de capitals i les realitzades en divises o similars, així com les amortitzacions que es prevegin realitzar durant el mateix exercici.

L’article 168 del TRLHL regula que al pressupost de l’ens local estarà integrat per la següent documentació:

 • Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb el pressupost vigent.
 • Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç de la liquidació, almenys, a sis mesos de l’exercici corrent.
 • Annex de personal de l’entitat local. Annex de les inversions a realitzar en l’exercici.
 • Annex de beneficis fiscals en tributs locals contenint informació detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de l’ens local.
 • Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia de les obligacions de pagament i dels drets econòmics que s’hagin de reconèixer en l’exercici a què es refereix el pressupost general i de les obligacions pendents de pagament i drets econòmics pendent de cobrament reconeguts en exercicis anteriors, així com de l’aplicació o aplicació pressupostària en què es recullen, i la referència a què aquests convenis inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema de finançament a la que es refereix l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Informe econòmic-financer en el què s’exposin les bases emprades per a la avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per a atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiu anivellament del pressupost.

El Pressupost de cadascun dels seus Organismes Autònoms i les previsions de despeses i ingressos (així com els programes d’inversió) de les Societats Mercantils seran remeses a l’Entitat Local abans del dia 15 de setembre del corresponent exercici.

 

Sobre la base de tots aquests pressupostos i estats de previsió el President de l’Entitat formarà el Pressupost General, i el remetrà, informat per la Intervenció al Ple de la Corporació, abans del 15 d’octubre per la seva aprovació, esmena o devolució. L’acord d’aprovació, que serà únic, haurà de detallar els pressupostos que integren el Pressupost General, no essent possible l’aprovació de cap d’ells per separat.

 

Un cop aprovat inicialment s’exposarà al públic (article 169 del TRLRHL), previ anunci al butlletí oficial de la província (o si escau en el de la Comunitat Autònoma Uniprovincial) per 15 dies hàbils, on els interessats, podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. Si durant aquets termini no hi ha reclamacions, es considera definitivament aprovat, en cas contrari el Ple disposarà d’un més per solucionar-les.

 

S’entén per interessats, segons l’article 170 del TRLRHL, els habitants del respectiu territori, aquells directament afectats encara que no ho siguin, i els col·legis i cambres oficials, sindicats, associacions i demés entitats legalment constituïdes per vetllar pels interessos professionals o econòmics i veïnals quan actuïn en defensa dels que els són propis.

 

Únicament es podran interposar reclamacions contra el pressupost per (article 170 del TRLRHL):

 • Per no ajustar-se els tràmits d’elaboració i aprovació als exigits legalment.
 • Per omissió del crèdit necessari per complir les obligacions exigibles legalment a l’Entitat Local.
 • Per insuficiència manifesta d’ingressos amb relació a la despesa pressupostada o de la despesa pressupostada vers les necessitats per les que estigui previst.

L’aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació (article 169 del TRLRHL) s’haurà de realitzar abans del 31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici del que hagi d’aplicar-se. Un cop aprovat definitivament dit pressupost, serà inserit, resumit per capítols, en el butlletí oficial de la Corporació (si n’hi hagués) i en el butlletí de la Província (o si escau en el de la Comunitat Autònoma Uniprovincial). El Pressupost General entrarà en vigor en l’exercici corresponent, un cop publicat.

 

Del Pressupost General definitivament aprovat se’n remetran còpies a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma respectiva, de forma simultània a la publicació al butlletí corresponent. La còpia del pressupost i de les seves modificacions hauran d’estar a disposició del públic a efectes informatius fins que finalitzi l’exercici que li és propi.

 

Si en iniciar l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent es prorrogarà el de l’exercici anterior (article 169 del TRLRHL) amb els seus crèdits inicials, sense perjudici de les modificacions que es puguin dur a terme. Dita pròrroga però no afectarà als crèdits per serveis o programes que finalitzessin en l’exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics o afectats.

 

Contra l’aprovació definitiva del pressupost, podrà interposar-se directament recurs contenciós-administratiu (article 171 del TRLRHL) en la forma i terminis que estableixin les normes d’aquestes jurisdicció, però no suspendrà per si sola l’aplicació del pressupost definitivament aprovat per la Corporació. El Tribunal de Comptes haurà d’informar prèviament a la resolució d’aquest recurs quan la impugnació afecti o es refereixi a l’anivellament pressupostari (o equilibri).

 

Si voleu consultar, analitzar i comparar els pressupostos municipals de Catalunya podeu accedir al següent recurs de la Generalitat de Catalunya: Portal Transparència - Pressupostos Municipal

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023