Platges

D'acord amb l'ordenança municipal de civisme, la normativa a les platges és la següent:

Article 7

 1. L’Ajuntament vetllarà pel manteniment de les platges municipals de la seva competència en bones condicions higiènico-sanitàries.
 2. La seguretat a les platges, i especialment les activitats en el mar, exigeixen l’observació de les indicacions que es donin i el respecte de les senyalitzacions sobre les condicions i els llocs de bany.
 3. A les platges de competència municipal es col·locaran diversos màstils, durant la temporada de bany i per part del Servei de Salvament a la platja, on onejaran les respectives banderes, les
  quals determinaran les condicions de seguretat per al bany d’acord amb els següents colors:
  1. Bandera verda: indica l’absència de perill, la qual cosa permet una activitat normal a la platja.
  2. Bandera groga: Bany permès amb precaució, cal extremar les precaucions a l’aigua.
  3. Bandera vermella: Prohibició del bany. Les persones que es banyin sense fer cas d’aquesta prohibició ho fan sota la seva responsabilitat. En aquest cas poden ser obligades a sortir de l’aigua per la seva seguretat sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent de l’autoritat municipal.

Article 8

En tot cas, a la zona de platja queda prohibit:

 1. Passejar o romandre amb animals a les platges no habilitades a tal efecte, a excepció dels gossos pigall que estiguin realitzant aquesta funció. A les zones protegides (ZEPA de les platges de Cubelles) es prohibeix la circulació i permanència de gossos durant tot l’any.
 2. Llançar-se a l’aigua en zones rocalloses, amb espigons o des d’estructures fixes. Tampoc està permès el bany en els espigons i en altres zones senyalitzades en aquest sentit o on el pas estigui restringit.
 3. Llençar brosses, papers, restes de menjar, ampolles, aigües brutes, papers, burilles o qualsevol tipus de residus a la sorra o a l’aigua, ni dipositar i/o abandonar objectes punxants, de vidre, amb arestes tallants o que puguin representar un risc per als usuaris.
 4. Escopir o fer necessitats fisiològiques tant de persones com d’animals.
 5. Rentar roba, animals o qualsevol tipus de recipient que hagi estat utilitzat per portar aliments i/o altres matèries, al mar o a les dutxes, a les fonts o als rentapeus.
 6. Rentar-se al mar o a les dutxes, fonts i rentapeus fent servir sabó, gel, xampú o altres productes similars.
 7. Emetre sorolls que de manera objectiva i evident molesti la resta d’usuaris o veïns.
 8. Instal·lar conduccions aèries o subterrànies, llevat que es disposi d’autorització.
 9. Disparar coets o projectar qualsevol objecte sigui o no joc, el qual sigui susceptible de causar lesions, a excepció d’actes autoritzats per l’administració competent, i a excepció de zones
  habilitades per a joc.
 10. L’acampada, en qualsevol de les seves modalitats i/o instal·lacions de carpes.
 11. L’extracció de sorres.
 12. Cuinar, encendre foc i usar qualsevol tipus de barbacoes.
 13. Deteriorar o malmetre el mobiliari urbà o els elements naturals.
 14. La circulació amb qualsevol tipus de vehicle, excepte els aparells especials de minusvàlids i els oficials.
 15. Les accions o omissions que causin danys o menyscapte als béns del domini públic marítimoterrestre o al seu ús, així com l’ocupació sense el degut títol administratiu.
 16. Qualsevol ús privat, llevat dels que disposin d’autorització.
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023