Competències òrgans col·legiats

Franja logo Aj

Competències Ple municipal

El ROM regula normes específiques de funcionament del Ple en els articles 13 i ss.

 

Competències Comissió Informativa

El ROM regula les comissions informatives en el seu article 33.

 

Competències Junta de Portaveus

El ROM regula la Junta de Portaveus en el seu article 35.

 

Competències Junta de Govern Local

Òrgan regulat segons document enllaçat

 

Competències Junta de Govern de Treball

La Junta de Govern de Treball, d’acord amb el que disposa l’article 20.3 LRBL i l’article 49 TRLMRLC, és un òrgan complementari de l’organització municipal, que es troba regulat a l’article 32 del ROM. Es tracta d’un òrgan de caràcter col·legiat, de naturalesa deliberant, de programació i planificació i no resolutiu, ostentant les següents atribucions:

  • Planificar i determinar prioritats i calendaris en l’acció de govern,
  • Coordinar l’actuació de les diferents àrees de govern;
  • Debatre i prendre decisions de govern respecte aquells temes i propostes d’interès per al municipi, segons propostes de les respectives juntes de govern de treball d’àrea;
  • Assessor l’alcaldia en aquells assumptes que aquesta decideixi sotmetre-li a la seva consideració;
  • Quan actuen per àrees, planificar i coordinar l’actuació de les diferents regidories que integren l’àrea, determinar-ne les prioritats, i proposar a la junta de govern de treball general actualitzacions a realitzar;
  • Altres de naturalesa anàloga.

Actualment la Junta de Govern de Treball es reuneix setmanalment els dimecres a les 19.00 h. 

 

Competències Comissió especial de comptes

Correspon a la Comissió Especial de Comptes, segons l’article 127.2 del ROF, 116 de la LRBRL i 58 del TRLMRLC, l'examen, estudi i informe de tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris que hagi d'aprovar el Ple de la Corporació, d'acord amb l'establert en la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Les competències de la Comissió Especial de Comptes s´entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d´acord amb llur legislació específica. També es troba regulada en l’article 34 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Cubelles (ROM).

 

 

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023