NOVA CONVOCATÒRIA PÚBLICA BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A AUXILIAR DE COMUNICACIÓ (Finalitzada)

15 de desembre de 2022


Descripció

NOVA CONVOCATÒRIA PÚBLICA BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A AUXILIAR DE COMUNICACIÓ

 

L' Ajuntament de Cubelles en sessió ordinària de data 23 de novembre de 2022 va aprovar les bases i convocatòria pública per a la creació
mitjançant concurs oposició d’una borsa de treball de tècnic/a auxiliar de comunicació en règim de personal laboral temporal assimilat per conveni col·lectiu al grup de
classificació C1 segons l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 

  BOPB_Bases procés selectiu creació borsa de treball tècnic/a auxiliar de comunicació

 

  DOGC_Publicació extracte convocatòria pública borsa de treball tècnic/a auxiliar de comunicació

Període de presentació d'instàncies del 16 de desembre de 2022 al 4 de gener de 2023, ambdós inclosos. 

 

Important: Les sol·licituds presentades abans del dia 16 de desembre de 2022 es troben fora de termini i, per tant, no seran vàlides per participar en el procés selectiu.

 

BOPB_Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos

El termini per a esmenar sol·licitus, presentar al·legacions o ampliar mèrits presentats, és del dia 18 de gener de 2023 fins el dia 31 de gener de 2023, ambdós inclosos.

 

Llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos

Al enllaç podeu consultar les llistes definitives dels aspirants admesos i exclosos.

 

Resultats primera prova tèorica

Al enllaç podeu consultar els resultats de la primera prova teòrica i la convocatòria a la realització del segon excercici pràctic als aspirants que han superat la primera prova.

 

Comunicat del Tribunal: realització d'entrevistes

 

Resultats segona prova pràctica i convocatòria a entrevistes

Al enllaç podeu consultar els resultats de la segona prova pràctica i la convocatòria a la realització de les entrevistes als aspirants que han superat la prova.

 

Resultats del concurs de mèrits, entrevistes i resultats FINALS.

Al enllaç podeu consultar els resultats de la valoració de mèrits, els resultats de les entrevistes i els resultats finals del procés selectiu. 

 

ACTA FINAL DEL TRIBUNAL


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023