Qui ha d'utilitzar la bústia de factures electròniques?

A partir del 2019 les factures expedides pels contractistes hauran de ser presentades telemàticament de forma obligatòria per mitjà del servei de factures eFACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

Les factures s’han de regir pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, havent de contenir allò previst en el seu article 6, fent especial incidència en les dades següents:

  • Identificació clara de l’Ajuntament (nom, NIF, adreça).
  • Identificació del contractista (nom, NIF, adreça fiscal).
  • Número i data d’emissió de la factura.
  • Descripció suficient del subministrament, servei, obra, etc.
  • Centre gestor que ha efectuat l’encàrrec.
  • Número de la referència de l’operació comptable o acord de l’òrgan competent que disposà la despesa, i que va ser comunicat en el moment de l’adjudicació. Les factures que no indiquin aquestes dades podran ser retornades a les persones interessades (proveïdors) per tal que completin la informació a fi i efecte de poder imputar-les degudament.
  • Signatura del contractista.

La llei regula que es poden excloure en alguns casos i reglamentàriament d’aquesta obligació a les factures quin import no superi els 5.000,00€. Aquesta excepció s'ha contemplat reglamentàriament a les bases d'execució dels pressupostes des del 2015 fins al 2018, però s'ha eliminat a 2019 per mutius d'unificar tràmits (al format electrònic) i millorar així l'eficàcia i la eficiència en la gestió de les factures. 

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023