Què és la consulta pública prèvia?

La consulta pública prèvia no és un procés de participació ciutadana vinculant per a la redacció i posterior aprovació d'una norma, sinó que és un procediment previ a la redacció que té per finalitat que la ciutadania potencialment afectada conegui la intenció de l'administració d'implementar o modificar una norma (reglament, ordenança, planejament urbanístic...) i pugui aportar propostes i idees en relació als problemes que pretén solucionar-se amb la iniciativa.

 

L'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques -LPACAP-, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes, preveu que amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en què es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre una sèrie de qüestions:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives rguladores i no reguladores.

Es tracta simplement d'anunciar la intenció de regular mitjançant una ordenança o reglament una determinada qüestió, i indicar quins problemes intenten solucionar-se amb aquesta iniciativa, per què és necessària i oportuna aquesta regulació, quins objectius es tracten d'aconseguir amb ella, i les possibles solucions tant reguladores com no reguladores que pot plantejar aquesta Administració sobre la matèria en qüestió.

 

La participació és a efectes administratius interns, preparatoris de la redacció dels projectes normatius i no genera obligació de retorn als destinataris de la consulta, tot i que es valora per part de l'instructor de l'expedient o comissió d'estudi. En tot cas, en el tràmit d'audiència que s'obre amb posterioritat a l'aprovació inicial del projecte normatiu, sí que les al·legacions tenen un retorn individual a les persones interessades.

 

 

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023