PEU Càmping Mas Guineu

Informació pública de l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic (PEU) per a la implantació d’un càmping , categoria de luxe, a la finca de Mas Guineu, al terme municipal de Cubelles i l’Estudi ambiental estratègic, així com de l’aprovació de la suspensió de llicències a l’àmbit del PEU

 

La Junta de Govern Local, reunida en sessió extraordinària i urgent el dia 19 de gener de 2018, ha acordat l’aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’un càmping, categoria de luxe, a la finca de Mas Guineu al terme municipal de Cubelles que inclou l’Estudi ambiental estratègic.

 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix a l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), la Junta de Govern Local ha acordat aprovar la suspensió de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,  rehabilitació o enderrocament  de construccions,  d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial a l’àmbit del PEU del càmping Mas Guineu durant un termini d’un any (prorrogable a 2).

 

En compliment del que preveuen els articles 85.4 i 86 bis.1.c del TRLUC, es sotmet l’esmentat PEU i l’Estudi ambiental estratègic a informació pública per un termini de 45 dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de major difusió de la província i a l’E- tauler de la Corporació, per tal que, durant l’esmentat termini, s’hi puguin formular les al•legacions i reclamacions que s’estimin oportunes.

 

L’expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a les dependències dels Serveis Tècnics Municipals, al carrer Joan XXIII, núm. 30, durant els dies feiners, de 10 a 14 hores i a la pàgina web municipal (www.cubelles.cat).

 

Contra l’acord de suspensió de llicències, per tractar-se d’un acte de tràmit qualificat, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació.

 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació.

 

L’acord d’aprovació inicial del PEU, no es susceptible de recurs per tractar‐se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat.”

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023