Execució Pressupostària

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, regula el principi de transparència com a base del funcionament de les administracions públiques, i per a això resulta clau la rendició de comptes i el control de la gestió pública per contribuir a generar confiança en el correcte funcionament del sector públic.

 

La importància d'aquest principi ha portat al legislador a establir en l'article 6 de la citada llei, l'obligació de les administracions públiques de subministrar tota la informació necessària per al compliment de les disposicions establertes a la llei. El seu desenvolupament reglamentari l’ha realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, i en concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament d'informació, i en concret s'ha recollit en el seu article 16.

 

En l'article 4 de l'Ordre HAP 2105/2012, imposa la centralització del compliment de l'obligació de remissió i recepció d'informació: “En les Corporacions Locals, la intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions.” Aquesta informació es bolca trimestralment a través de la plataforma telemàtica del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dins la “Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals”. D'aquesta informació destaquem tres grans eixos: l'execució pressupostària, l'estabilitat pressupostària i el deute viu. Anualment s'incorporarà a aquesta informació la regla de la despesa

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023