Període Mitjà de Pagament a proveïdors (PMP)

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, introdueix el concepte de període mig de pagament com expressió en el temps del pagament del deute comercial

 

D'acord amb l'article 216.4 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l'administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dintre dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que n'acreditin la conformitat amb allò disposat en el contracte dels béns entregats o serveis prestats.

 

La publicació del període mig de pagament és obligatori pels ajuntaments i està regulada per llei, concretament en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aquest reial decret en la seva disposició transitòria única regula la publicació del període mitjà de pagament a proveïdors, i pel que fa la casuística referida als municipis com Cubelles, aquest ha de publicar al seu portal web, així com comunicar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, la informació referida a cada trimestre de l'any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del citat trimestre (parlem de trimestres naturals).

 

La primera publicació trimestral era al mes d'octubre de 2014 referida al trimestre anterior com consta seguidament:

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023