Deixalleria municipal

Descripció

La Deixalleria és el centre de recepció i emmagatzematge, selectius, bàsicament de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària i d’altres tipus de residus, sempre que estiguin inclosos en el llistat de residus admissibles del centre, no s’aportin en quantitats superiors a les permeses i siguin lliurats en les condicions que es determinin.

En el cas de Cubelles la gestió del servei de Deixalleria, que es considera com un sistema més de recollida selectiva de residus separats en origen, es fa a través de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf.

 

Es troba ubicada a l'Av. Onze de Setembre, s/n (cantonada amb C. Clot del Bassó) i el telèfon és 663 76 96 94

Objectius de la deixalleria

1.- Garantir una gestió dels residus basada en un alt nivell de protecció del medi ambient i aconseguir-ne la màxima recuperació per tal de valoritzar-los o, en aquells casos que no sigui possible, assegurar-ne el tractament i la disposició del rebuig adequats.

2.- Extreure de la brossa domèstica inorgànica els materials perillosos, per gestionar-los de manera correcta i evitar que arribin a la Planta de Triatge de la fracció inorgànica materials que en dificultarien el seu correcte funcionament (andròmines, voluminosos....)

3.- Col·laborar en la supressió dels abocaments incontrolats de residus municipals permetent l’aportació de materials de difícil ubicació per als usuaris (runes, voluminosos, residus especials, etc.)

4.- Esdevenir un centre permanent d’educació ambiental on sensibilitzar i educar a la població per recuperar el màxim de materials i reduir les deixalles innecessàries.

Usuaris de la deixalleria

El servei de la deixalleria s’ofereix als particulars veïns de Cubelles, amb vehicles particulars, oficines i petits comerços, tallers i petites indústries amb llicència d’activitats econòmiques a Cubelles.

Per fer ús del servei en qualsevol altre cas és necessària l’autorització expressa de l’Ajuntament.

Obligacions dels usuaris

1.- L’usuari haurà d’identificar-se facilitant el seu nom, NIF, adreça a Cubelles i telèfon de contacte. També serà necessari especificar el tipus de residu o residus aportats. 

L’encarregat/da del servei de Deixalleria farà una inspecció visual de la càrrega per tal de comprovar que es lliura en les quantitats i en les condicions exigides. Sempre que l’encarregat/da qualifiqui una càrrega com a inadmissible haurà de comunicar-ne les raons a l’usuari i donar-li la informació necessària per tal que el problema no es repeteixi.

2.- Cal respectar i complir les instruccions del personal del servei.

3.- En tot moment s’han de seguir les indicacions del personal de recepció per a dirigir-se al lloc de descàrrega, respectant les senyalitzacions i el límit de velocitat.

4.- Els materials s’han de deixar al contenidor corresponent seguint els cartells indicadors.

5.- Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors. Si cau quelcom s’haurà de recollir i ficar al contenidor respectiu.

6.-Qualsevol dubte es consultarà al personal de recepció.

7.-Els residus especials es lliuraran a l’encarregat de la deixalleria per tal de que els dipositi al contenidor més adient. Aquests es lliuraran amb la màxima informació pel que fa a la composició i/o característiques del residu.

Residus admesos

1.- Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri (evitar que es trenquin en manipular-los)

2.- Electrodomèstics amb CFC (evitar el trencament del circuit de refrigeració en manipular-los).

3.- Bateries (emmagatzemar en un lloc tancat i ventilat, i evitar que es vessin els líquids que contenen)

4.- Residus especials en petites quantitats. Àcids, bases, dissolvents, sòlids/pastosos (pintures, vernissos, coles, ceres, ...), fitosanitaris, cosmètics i medicaments, aerosols, productes comburents, productes particulars (radiografies, termòmetres, productes no identificats,...), olis no regenerables, toners, filtres d’oli, i envasos de plàstic o metàl·lics que hagin contingut substàncies tòxiques. 

No barrejar materials diferents i evitar possibles vessaments al terra.

5.- Piles (tots els tipus junts).

6.- Oli mineral usat (no barrejar amb olis de característiques diferents i evitar vessaments al terra).

7.- Olis vegetals

8.- Pneumàtics (només la coberta de cautxú)

9.- Envasos lleugers

10.- Paper i cartró

11.- Roba

12.- Fusta (neta i bruta)

13.- Voluminosos: mobles, matalassos, etc.

14.- Residus verds: restes de poda i de jardineria.

15.- Alumini

16.- Metalls

17.- Electrodomèstics

18.- Altres residus (segons model de gestió ).

19.- Restes de runa provinents d’obres menors de particulars

20.- Aparells electrònics, ordinadors, televisors...

21.- Plàstics

Residus no admesos

En cap cas s’acceptaran els següents materials:

1.- Residus barrejats

2.- Matèria orgànica 

3.- Residus industrials 

4.- Residus radioactius

5.- Amiant (fibrociment, aïllaments, paviments, Rasos...)

6.- Extintors, bombones de gas...

7.- Matèria orgània (excepte restes vegetals i de poda).

 

8.- Vidre i envasos (hi ha cointenidors a l'exterior).

Per materials no especificats en cap llista, l’ens local tindrà capacitat per acceptar o no el material a la deixalleria o en tot cas ha de facilitar alternatives als materials no admesos.

PRODUCTES ESPECIALS

Únicament s’acceptaran el productes especials següents:

1.- Productes àcids

2.- Productes bàsics

3.- Dissolvents líquids

4.- Sòlids pastosos

5.- Olis no regenerables

6.- Productes fitosanitaris

7.- Cosmètics

8.- Aerosols

9.- Productes comburents

10.- Productes particulars (no identificats)

11.- Cartutxos de tòners

12.- Filtres d’oli

13.- Envasos de plàstic o metàl·lics que hagin contingut substàncies tòxiques.

Es guardaran dins el magatzem, separant els productes àcids i bàsics de la resta.

No s’acceptaran els envasos d’aquests productes sense tapa o deteriorats.


Horari
Dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 h.
Dijous de 15.00 a 19.00 h.
Dissabtes de 9.00 a 13.00 h. i de 15.00 a 19.00 h.


On es fa:Deixalleria municipal

 • Deixalleria municipal
 • Adreça Av. Onze de Setembre s/n
 • Codi Postal 08880
 • Població Cubelles
 • Telèfon 663 76 96 94
 • Email mediambient@cubelles.cat
 • Horari Dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 h.
  Dijous de 15.00 a 19.00 h.
  Dissabtes de 9.00 a 13.00 h. i de 15.00 a 19.00 h.


 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023