Convocatòria pública provisió provisional per funcionari d'habilitació nacional del lloc de treball de Interventor/a de l'Ajuntament (Termini inscripcions: Del 24/04/2024 al 30/04/2024)

23 d'abril de 2024


Descripció

L’Ajuntament de Cubelles, per Decret d’alcaldia núm. 2024/514 de data 19 d'abril de 2024, va aprovar les bases i convocatòria pública  de procés selectiu per proveir provisionalment el lloc de treball de interventor o interventora, per un funcionari/ària d'habilitació nacional,  donada la incapacitat laboral temporal del/la FHN titular del lloc, amb caràcter urgent i inajornable; de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i amb el procediment establert en l’article 52 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

BOPB_Convocatòria anunci provisió per FHN lloc de treball de  interventor/a de l'Ajuntament

Al enllaç podeu consultar l'anunci amb les bases de la convocatòria per a la provisió per FHN del lloc de treball de interventor/a de l'Ajuntament de Cubelles.

El termini per a presentar instàncies és del 24 d'abril al 30 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

 

ACLARIMENT: A causa d'una errada material, el document de l'anunci publicat al BOPB indica en l'apartat "1-Descripció del lloc de treball, Nom del lloc: Tresorer o Tresorera".

Tal com s'indica al títol de l'anunci i al seu encapçalament el lloc de treball és de INTERVENTOR/ INTERVENTORA.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023