CONVOCATÒRIA PÚBLICA (II) PER A LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL, DE 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL(Finalitzat)

25 de juliol de 2023


Descripció

La Junta de govern local de l’Ajuntament de Cubelles, en sessió ordinària de data 12
de juliol de 2023 va aprovar les noves bases i convocatòria pública per a la provisió
mitjançant sistema de concurs de mobilitat horitzontal de dues places d’agent de la
policia local, escala administració especial, sots escala de serveis especials, escala
bàsica, grup de classificació C1.

 

S'obre un nou termini d'inscripcions de 20 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

 

BOPB_edicte anunci  noves bases de la convocatòria pública per a la provisió concurs mobilitat horitzontal dues places agent policia local

Al enllaç podeu consultar les noves bases del concurs per mobilitat horitzontal de provisió de dues places d'agent de la policia local

 

DOGC_edicte extracte convocatòria 

A l'enllaç podeu consultar l'edicte de la convocatòria publicat al DOGC 

El termini de presentació d'instàncies és del 02/08/2023 fins el 31/08/2023, ambdós inclosos.

 

Nota Important: Les instàncies presentades abans del dia 2 d'agost de 2023 es troben fora de termini. Les persones que presentin instància abans de termini hauran de tornar a fer la inscripció dins del termini assenyalat.

 

NOTA: El dia 22 de novembre es publicarà, previsiblement, en aquesta secció la publicació del Butlletí Oficial de la Província amb la relació provisional d'admesos i exclosos. 

La primera prova de coneixements professionals tindrà lloc el dia 13 de desembre de 2023 a les 09:45 hores al CSIDE (sala de reunions), c/Joan Roig i Piera núm. 3-5 de Cubelles.

 

BOPB_Relació provisional d'admesos i exclosos, nomenament de la comissió de valoració i data de la primera prova.

A l'enllaç podeu consultar la relació provisional d'admesos i exclosos. La data de la primera prova és el dia 13 de desembre de 2023 a les 09:45 hores. 

El termini per a presentar esmenes i al·legacions és del 23 de novembre al 7 de desembre, ambdós inclosos.

 

COMISSIÓ DE VALORACIÓ: Resultats de la prova pràctica, valoració de mèrits, entrevista i convocatòria a prova psicotècnica

A l'enllaç podeu consultar els resultats de la prova pràctica, la valoració dels mèrits, l'entrevista i la convocatòria a les persones aspirants que s'indica a la prova psicotècnica.

La prova psicotècnica tindrà lloc el dia 19 de desembre de 2023 a les 09:00 hores al CSIDE.

 

COMISSIÓ DE VALORACIÓ: RESULTAT FINAL DE LA PROVA PSICOTÈCNICA

A l'enllaç podeu consultar els resultats finals de la prova psicotècnica.

 

Tribunal de selecció: Acta final del tribunal 

A l'enllaç podeu consultar l'acta final del procés de selecció


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023