Llum verda a tots els acords del primer Ple del nou Govern municipal

25 de juliol de 2019


La sessió designa les retribucions, òrgans de treball i representants de la Corporació en els organismes dels que forma part 

La primera sessió del Ple de l’Ajuntament de Cubelles, en aquesta ocasió de caràcter extraordinari, presidida pel nou Govern municipal va aprovar la vintena de punts que proposava l’ordre del dia. Van absentar-se la portaveu del PSC, Renata Bedós, i el regidor de Junts x Cubelles (JxC), Edmon Colomer. En aquest darrer cas, es deu a la renúncia a l’acta de regidor en haver estat nomenat pel Govern de la Generalitat de Catalunya a formar part del Consell Nacional de Cultura i les Arts. Precisament la presentació de la renúncia va ser el punt que va obrir la sessió en la part informativa els apartats de donar compte al Ple. D’aquest apartat també es va informar als grups amb representació del règim de dedicació exclusiva de l’Alcaldessa i la constitució de la Junta de Govern Local (JGL) i el nomenament de Tinents i Tinentes d’Alcaldia que queden de la següent manera:

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

 • Presidenta:  Rosa M. Fonoll i Ventura
 • Vocals:
  • Josep Maria Hugué Oliva
  • Raül Mudarra i Carmona
  • Ester Soler i Teruel
  • Narcís Pineda i Oliva
  • Trinidad Vicente Bernal

 

TINENTS I TINENTES D’ALCALDIA

 • Primer tinent d’Alcaldia: Josep Maria Hugué Oliva
 • Segon tinent d’Alcaldia: Raül Mudarra i Carmona
 • Tercera tinenta d’Alcaldia: Ester Soler i Teruel
 • Quart tinent d’Alcaldia: Narcís Pineda i Oliva
 • Cinquena tinenta d’Alcaldia: Trinidad Vicente Bernal

 

Tot seguit es va donar compte del decret d’Alcaldia del que se’n deriva la creació de les regidories i les seves atribucions que poden consultar-se a l’apartat Govern del web municipal i el que estableix la dedicació parcial del 1r Tinent d’Alcaldia, Josep Ma. Hugué.

 

De la part resolutiva, el primer punt de debat va ser l’establiment retributiu dels membres de la Corporació. El punt va rebre el vot favorable dels grups que conformen el Govern municipal (UC11-ERC-CECP) el vot en contra de la CUP i les abstencions dels dos regidors presents del PSC, el regidor present de JxC i el grup de C’s. El text aprovat designa una retribució anual bruta de 47.759 euros per l’Alcaldia i de 32.000 euros per la 1a Tinència d’Alcaldia. Per la resta de membres de la Corporació queda establert així:

 • Ple: 280 euros
 • Junta de Govern Local: 178 euros
 • Comissions Informatives: 114 euros
 • Junta de Portaveus: 155 euros
 • Junta de Govern de Treball: 269 euros
 • I per als grups municipals s’estableixen 450 €/mes i 50 €/mes per cada regidor/a electe.

Tot seguit va aprovar-se la creació de la Comissió Informativa general i permanent amb el suport del Govern i la CUP, abstenció del PSC i C’s i el vot negatiu de JxC quedant configurada de la següent manera:

 • Presidenta: Alcaldessa
 • Vicepresident: 1r Tinent d’Alcaldia, que substituirà el president/a en cas d’absència o malaltia.
 • Vocals: La resta de regidors i regidores de la Corporació.
 • Secretària: TAE de Secretaria

La periodicitat dels plens, que passen a celebrar-se bimestralment el tercer dimarts de mes a les 19 hores va rebre el suport del Govern i la CUP, el vot en contra del PSC i JxC i l’abstenció de C’s. També va aprovar-se la delegació de competències del Ple a la JGL amb el vot favorable del Govern, el vot en contra del PSC, JxC i C’s i l’abstenció de la CUP. Les competències referides són:

 1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
 2. Declarar la lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
 3. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 4. Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici o la quantia assenyalada.
 5. La competència per subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes que defineix l’article 100.1 de la Llei 9/2017 superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el percentatge i la quantia indicats.
 6. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

 

Seguidament va tenir lloc el debat de la composició de la Comissió Especial de Comptes que va rebre el suport del Govern, PSC, C’s i l’abstenció de JxC i va quedar configurada de la següent manera:

 • Presidenta: Alcaldessa
 • Vicepresident: regidor d’Hisenda
 • Vocals: Un/a representant de cada grup polític municipal. No obstant això, la Presidència pot convocar o autoritzar l’assistència de regidors no adscrits a la mateixa, amb veu i vot, segons preveu el ROM.

Igualment hi assistirà la interventora de la corporació i actuarà com a secretària, un/a TAE de Secretaria.

 

El darrer punt de constitució d’òrgans va ser el dels grups polítics municipals que, per unanimitat, va quedar conformat amb els portaveus següents:

 • UC11: Raül Mudarra
 • PSC: Renata Bedós
 • ERC: Ester Soler
 • C’s: Manuel Martínez
 • JxC: Robert Monzonis
 • CECP: Narcís Pineda
 • CUP: Daniel Pérez

 

 

Tot seguit van proposar-se i aprovar-se les designacions dels representants municipals en diversos organismes amb participació de l’Ajuntament de Cubelles quedant de la següent manera:

 

 

Consell Esportiu municipal:

 • Narcís Pineda

Vots a favor: Govern – CUP         Abstenció: PSC – C’s – JxC

 

 

Consell Escolar municipal:

 • Presidenta: Ester Soler Teruel
 • Vocal 1: Rosa M. Fonoll i Ventura
 • Vocal 2:
  • De juliol de 2019 a juny de 2020: Ana Torralbo Pineda
  • De juliol de 2020 a juny de 2021: Renata Bedós Stout
  • De juliol de 2021 a juny de 2022: Robert Monzonis Gómez
  • De juliol de 2022 a juny de 2023: Daniel Pérez Vilajosana

Vots a favor: Unanimitat

 

 

Consell de participació de la llar d’infants municipal:

 • Ester Soler

Vots a favor: Govern – CUP          Abstenció: PSC – C’s – JxC

 

 

Consell Escolar de les escoles de Cubelles:

 • Ester Soler

Vots a favor: Govern – CUP          Abstenció: PSC – C’s – JxC

 

 

Consell Escolar dels instituts de Cubelles:

 • Ester Soler

Vots a favor: Govern – CUP          Vots en contra: C’s         Abstenció: PSC – JxC

 

 

Comissió paritària:

 • Rosa M. Fonoll
 • Jacob Capardón
 • Narcís Pineda
 • Un/a regidor/a designat pels membres de l’oposició:
  • De juliol de 2019 a juny de 2020: Daniel Pérez
  • De juliol de 2020 a juny de 2021: Robert Monzonis
  • De juliol de 2021 a juny de 2022: Renata Bedós
  • De juliol de 2022 a juny de 2023: Manuel Martínez

Vots a favor: Unanimitat

 

 

Consorci Local Localret:

 • Raül Mudarra

Vots a favor: Govern – CUP          Abstenció: PSC – C’s – JxC

 

 

Assemblea General de la xarxa de consum de la Diputació de BCN:

 • Trinidad Vicente

Vots a favor: Govern – CUP          Abstenció: PSC – C’s – JxC

 

 

Comissió d’escolarització de l’àmbit territorial del Garraf:

 • Ester Soler

Vots a favor: Govern – C’s – CUP        Abstenció: PSC – JxC

 

 

Comissió permanent de la Mancomunitat Tegar del Garraf:

 • Rosa M. Fonoll

Vots a favor: Govern – C’s – CUP        Abstenció: PSC – JxC

 

 

Consell Esportiu del Garraf:

 • Narcís Pineda

Vots a favor: Govern – PSC - CUP – C’s          Abstenció: PSC – JxC

 

 

Associació Catalana de Municipis:

 • 1.- Comissió de Benestar Social i Participació: ALEXANDRA CORVILLO
 • 2.- Comissió de Cultura i Llengua: ESTER SOLER
 • 3.- Comissió d’Ensenyament: ESTER SOLER
 • 4.- Comissió d’Esports: NARCÍS PINEDA
 • 5.- Comissió de Funció Pública: JACOB CAPARDÓN
 • 6.- Comissió de Hisendes Locals: RAÜL MUDARRA
 • 7.- Comissió de Igualtat i Nova ciutadania : MARÍA PILAR JUSTE
 • 8.- Comissió de Infraestructures: ROSA M. FONOLL
 • 9.- Comissió d’Interior i Seguretat: ROSA M. FONOLL
 • 10.-Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat: JOSEP MA. HUGUÉ
 • 11.- Comissió de Municipis de Muntanya: ROSA M. FONOLL
 • 12.- Comissió de Petits Municipis: ROSA M. FONOLL
 • 13.- Comissió Promoció Econòmica i Ocupació: TRINIDAD VICENTE
 • 14.- Comissió de Salut: MARÍA PILAR JUSTE
 • 15.- Comissió de Turisme: TRINIDAD VICENTE
 • 16.- Comissió d’Urbanisme i Habitatge: ROSA M. FONOLL

Vots a favor: Govern – CUP          Abstenció: PSC – C’s – JxC

 

 

Consorci Televisió digital local pública del Garraf:

 • Rosa M. Fonoll
 • Raül Mudarra
 • Narcís Pineda

Vots a favor: Govern – CUP          Abstenció: PSC – C’s – JxC

 

 

Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf (NODE):

 • Trini Vicente

Vots a favor: Govern – CUP          Vots en contra: C’s         Abstenció: PSC – JxC


 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023