Consell Esportiu Municipal

El Consell Municipal d’Esports de Cubelles és l’òrgan de participació de caràcter consultiu i deliberatiu de totes les associacions i entitats que fomentin i practiquin l’esport.

 

És un òrgan de participació, amb finalitats consultives i assessores, que pot intervenir en el terreny de la política esportiva municipal.

 

La seva finalitat és ordenar e impulsar accions i iniciatives que a nivell local, facin referència a la programació, projecció i desenvolupament de les activitats local quant a l’esport.

  

Membres del Consell:

               

Son membres del Consell Municipal d’Esport:

 

Entitat/Associació esportiva
Club Patí Cubelles
Club Bàsquet Cubelles
Club Futbol Cubelles
Club Marítim Cubelles
Club Esportiu Cubelles
Club Petanca Cubelles
Club Patinatge Artístic Cubelles
Club Tennis Cubelles
Club Tennis Taula Cubelles
Moto Club Cubelles
Club Ciclista Cubelles
Activa't
Club Futbol Sala Cubelles
Club Voleibol Cubelles
Gimnàstica Aeròbica Jumping Cubelles
Club Tennis Taula Foix Cubelles
Athletic Cubelles Futbol Club

 

Funcions i competències:


 

Els objectius general del Consell Municipal d’Esports son:

 

-  Estructurar i organitzar el debat, la reflexió i les propostes de totes les persones, grups i entitats interessades que ho demanin.

-  Fomentar la relació i coordinació de les entitats esportives organitzades en el poble i promoure la informació de les activitats que portin a terme per tal de difondre la promoció i consolidació de les entitats.

-  Rebrà, amb antelació suficient, la programació esportiva de la temporada de les entitats esportives de la població amb la finalitat d’emetre una proposta sobre la utilització de les instal·lacions esportives municipals.

-  Les persones, grups i entitats que hi participin conservaran la seva autonomia d’opinió i d’actuació pública.

-  Participar en la proposta de la programació organitzativa de la utilització de les instal·lacions esportives municipals i distribució d’horaris, basant-se en les necessitats exposades per les diferents entitats. També fer el seguiment del desenvolupament de la proposta.

-  Conèixer els projectes del pressupost municipal, prèvia emissió d’una proposta, en l’àmbit esportiu, en les partides econòmiques relacionades amb l’esport.

-  Proposar accions i conèixer les de l’Ajuntament en l’àrea d’esports.

-  Potenciar, promocionar i divulgar l’esport, especialment al municipi de Cubelles.

-  El Ple del Consell ha de prestar tota l’ajuda que cregui necessària per al bon desenvolupament de les activitats que puguin organitzar les entitats.

-  Conèixer i proposar solucions als conflictes que es puguin plantejar entre les diferents entitats esportives del municipi.

 

Organització:


 

L’estructura organitzativa del Consell és el Ple, les Comissions de Treball i la Comissió d’avaluació de subvencions.

 

El Ple:

 

-  Es el marc de debat de tots els temes que li són propis, relacionats amb l’esport, amb l’emissió d’informes i propostes.

-  Son membres del plenari totes les persones, grups i entitats que formalitzin la seva pertinència.

-  Desenvolupa les seves funcions i competències mitjançant les comissions de treball.

 

La Comissió de Treball:

 

-  Es la instància de treball mitjançant la qual s’estructura el Consell. Ha de preparar la ponència i el debat per la presa de decisions en el si del Consell, del tema que origina la seva constitució.

-  S’ha de reunir tantes vegades con el desenvolupament de les seves tasques ho faci necessari.

 

La Comissió d’avaluació de subvencions:

 

-  Té com a tasca fer l’avaluació de les sol·licituds dels ens esportius la qual donarà lloc la proposta de subvencions a aplicar a les entitats esportives amb l’aprovació posterior per l’Ajuntament.

-  Estarà formada pel President, Secretari i els assessors que es considerin necessaris.

 

Composició:


 

Composició del Ple del Consell:

 

-  La presidència recau sobre l’alcaldia o regidor en el qual delegui.

-  El coordinador d’esports, nomenat pel President o persona en qui delegui la presidència.

-  Un representant de cada entitat esportiva legalment constituïda.

-  Un representant, nomenat pel President, de les instal·lacions esportives municipals.

-  Un secretari del Consell, que ha de ser un membre del Consell o un funcionari de l’Ajuntament, amb veu però sense vot, en el darrer supòsit.

 

Composició de les Comissions de Treball:

 

-  La presidència recau sobre el regidor d’esports.

-  Un representat per entitat.

-  Un representat neutral, escollit pel Ple del Consell.

-  El coordinador d’esports o persona en qui delegui la presidència.

-  Un representat d’instal·lacions esportives municipals.

-  Un secretari del Consell, que ha de ser un membre del Consell o un funcionari de l’Ajuntament, amb veu però sense vot, en el darrer supòsit.

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023