Pla de contractació 2024

15 de març de 2024


Descripció

Atenent a la disposició de l’art. 28.4 de la LCSP, l’Ajuntament de Cubelles ha de fer públic el seu Pla de Contractació per a l’exercici de 2024 quin contingut ha de posar de manifest aquella previsió sobre l’activitat contractual, de conformitat a allò previst en el pressupost de la Corporació.


La finalitat d’aquesta publicació és posar en coneixement de la ciutadania i, en particular, dels potencials licitadors, la programació de la contractació de l’Ajuntament i la celebració dels esmentats contractes pel període comprès en l’exercici de 2024; i la reducció de terminis en la presentació de proposicions en aquells procediments que la normativa ho permeti, de conformitat a allò establert a l’art. 134.7 de la LCSP.


Pel que fa a la publicitat del Pla correspon a un exercici de transparència en la contractació pública en quan a publicitat activa prevista a la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Així mateix, el Pla constitueix una eina per donar a conèixer futures licitacions i afavorir l’accés a la contractació pública de les PIMES que amb la informació donada amb la suficient antelació podran disposar de termini adequat per trobar les estratègies adequades que permetin la seva participació.


El Pla recull informació sobre la tipologia de contracte a licitar així com un breu extracte del seu objecte, el VEC, el codi CPV, la previsió estimativa de la seva licitació i la durada del contracte. Tot això, diferenciat per les àrees de la Corporació impulsores del mateix.

 

Veure document:

document


Enllaços relacionats

  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023