Planejament urbanístic

Plànols normatius i normes urbanístiques vigents

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en sessió de 22 de setembre de 2005, va acordar donar conformitat al text refós de les normes urbanístiques del planejament general del municipi de Cubelles.

Text refós de les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Municipal 

 

Inclou:

  1. La modificació d'usos de la zona del casc antic, àmbit de la clau 1, introduïda mitjançant modificació puntual del Pla General, aprovada per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en data 13 de juliol de 2005.  
  2. La modificació puntual per adequar el planejament al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner aprovada en data 26 de setembre de 2006 per la mateixa Comissió.  
  3. La modificació del paràgraf quart de l'article 47 del Text refós de les normes urbanístiques del Pla General, aprovada per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 31 de maig de 2007.  
  4. La modificació puntual aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 23 de setembre de 2009, consistent en la modificació dels usos admesos al sistema d'equipaments públics, clau C, per la inclusió de l'ús d'habitatge social, que es tradueix en la incorporació d'un nou article 48bis, que regula el sistema d'habitatge dotacional públic, clau CJ i la modificació de l'article 49 de les normes, que incorpora un nou paràgraf sisè, que regula les condicions d'edificació a sòls destinats a habitatges dotacionals.

 

PLÀNOL DEL PLA GENERAL DE CUBELLES

Sector Pla de Sant Pere

Sector Mas Trader II

Sector Parc de Cubelles

 

Consulteu ampliadament els sectors en els documents adjunts (7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17)

Plànol del POUM

 

 AVÍS: Depenent de la velocitat de connexió pot trigar alguns minuts carregar-se el document

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023