Ordenances i reglaments


Bases
Bases beca investigació local
Bases generals selecció participants formació SOLC
Bases reguladores pel procediment de la llista d'espera del mercat municipal

Ordenances municipals
Ordenança de civisme de Cubelles
Ordenança reguladora de l'ús i accés públic de la Desembocadura del riu Foix
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic de l'Ajuntament de Cubelles
Ordenança de creació, modificació i supressió de fitxers
Ordenança reguladora del funcionament del tauler d'edictes
Ordenança municipal de tinença d'animals domèstics de companyia
Ordenança municipal de circulació
Ordenança municipal reguladora de soroll i vibracions per a vehicles a motor
Ordenança reguladora de l’ús privatiu dels locals, dependències i espais oberts municipals i la cessió de material de l’Ajuntament de Cubelles
Ordenança especial reguladora de guals i reserves de càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Ordenança especial reguladora del deure legal d'us, conservació i rehabilitació de terrenys, construccions i instal·lacions.
Ordenança reguladora de les autoritzacions d'activitats comercials i d'instal·lacions de terrasses en places, carrers i espais públics al terme municipal de Cubelles
Ordenança reguladora de les autoritzacions i funcionament de les terrasses del terme municipal de Cubelles
Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Cubelles (aprovació inicial)
Ordenança reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici a l’àmbit territorial de Cubelles
Ordenança General de subvencions

Reglaments
Reglament de funcionament de la comissió d’estudi del patrimoni local

Enllaços relacionats

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023