Convocatòria pública provisió provisional per Funcionari d'habilitació nacional del lloc de treball de tresorer/a de l'Ajuntament (Obert el termini d'inscripcions)

24 de maig de 2023


Descripció

L’Ajuntament de Cubelles, per Decret d’alcaldia núm. 2023/698 de data 22 de maig de 2023, va aprovar les bases i convocatòria pública  de procés selectiu per proveir provisionalment el lloc de treball de tresorer o tresorera per un FHN, donada la incapacitat laboral temporal del/la FHN titular del lloc, amb caràcter urgent i inajornable; de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i amb el procediment establert en l’article 52 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

BOPB_Convocatòria anunci provisió per FHN lloc de treball de tresorer/a de l'Ajuntament

Al enllaç podeu consultar l'anunci amb les bases de la convocatòria per a la provisió per FHN del lloc de treball de tresorer-a de l'Ajuntament de Cubelles.

El termini per a presentar instàncies és del 25 de maig de 2023 al 31 de maig de 2023, ambdós inclosos.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023