L’Ajuntament aprova una tercera convocatòria d’ajudes per al pagament de lloguers comercials

14 de maig de 2021


Les noves sol·licituds es poden demanar del 19 de maig al 2 de juny i contemplen prop de 18.000 euros per pal·liar els efectes econòmics derivats de la COVID-19L’Ajuntament de Cubelles ha aprovat una tercera convocatòria d’ajuts municipals per fer front al pagament del lloguer dels locals comercials. En total el Consistori destina 18.000 euros dels pressupostos municipals en aquesta línia de subvencions, que se sumen als 110.000 euros de les dues anteriors edicions, que busquen minimitzar els efectes econòmics de la COVID-19 a Cubelles. Aquesta tercera convocatòria està destinada, específicament, a empreses i autònoms locals que, malgrat acomplir els requisits de la primera o segona convocatòria d’ajuts per al pagament de lloguer comercial, no van obtenir-la. Aquesta subvenció torna a ser compatible amb d'altres similars impulsades per organismes públics supramunicipals, si bé en cap cas pot superar ni l'import total del lloguer ni l'import màxim de 700 euros mensuals.

 

Aquesta nova línia pretén facilitar el tràmit als peticionaris, reduint la burocràcia i els requisits. D’acord amb les bases aprovades per la Corporació, els ajuts es concediran pel lloguer corresponent al mes d’octubre de 2020. En aquest sentit, les persones que no van rebre l'aprovació en la primera o segona convocatòria corresponent als mesos d’abril i maig de 2020, només hauran d’aportar la documentació requerida per la Corporació i no aportada. Finalment, només els nous peticionaris hauran d’aportar tota la documentació establerta a les bases. El termini de presentació de sol·licituds és del 19 de maig al 2 de juny.

 

Els beneficiaris poden ser qualsevol empresa o comerç del terme municipal de Cubelles, legalment constituït i que acompleixin els requisits establerts a la primer o segona convocatòria d’ajuts municipals destinats al pagament de lloguers comercials. Aquestes ajudes seran per satisfer la quota de l’immoble on es duu a terme l’activitat, quedant-ne exempt l’IVA corresponent. Per a cada local o immoble és imprescindible fer una sol·licitud.

 

Les sol·licituds seran resoltes per la regidoria d’Empresa i emprenedoria, establint com a imprescindibles els següents requisits següents:

 • Disposar de llicència d’activitats, autorització, permís o règim de comunicació vigent anterior a l’1 de març de 2020.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i l’Agència Tributària, d’acord amb les normes vigents.
 • Ser arrendataris, usufructuaris de l’immoble o titulars d’altres títols jurídics d’igual naturalesa admissibles en dret.
 • La quantitat rebuda a nivell municipal estarà supeditada a què el beneficiari (persona física o jurídica titular de l’activitat) tingui atorgats altres ajudes pel mateix concepte des d’altres administracions públiques.
 • En tot allò no disposat a les bases municipals prevaldran les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l’activitat de les administracions públiques en matèria de subvencions.

Tipus d’ajuts:

 • Comerç, autònoms i petites empreses, amb o sense treballadors al seu càrrec, podran optar a la subvenció de fins el 100% del cost de l’arrendament

Documentació que cal aportar:


La sol·licitud s’haurà d’acompanyar en funció de la tipologia d’ajut, de següent documentació:

 • Persones que han estat desistides en l’ajut econòmic en la primera i/o segona convocatòria corresponents als mesos d’abril i maig de 2020:
  • Rebut abonat corresponent al mes d’octubre de 2020.
  • Documentació requerida per la Corporació i no aportada.
 • Persones que sol·liciten per primer cop l’ajut econòmic:
  • Còpia DNI, NIE, Passaport, NIF o CIF (sol·licitant).
  • Còpia contracte lloguer i darrers 3 rebuts abonats (octubre, novembre i desembre de 2020).
  • Declaració responsable de trobar-se en un dels supòsits dels ajuts.
  • Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb Hisenda i amb la Seguretat Social, o Certificats d’Hisenda i Seguretat Social (en cas de no haver autoritzat a l’Ajuntament a la seva consulta).
  • Còpia del registre de factures emeses i rebudes o còpia del llibre diari d’ingressos i despeses o altra documentació que acrediti la reducció de la facturació (per ajuts de disminució de facturació).
  • Certificat acreditatiu de titularitat del núm. de compte on s’ingressarà l’import, emès per l’entitat bancària, o model de sol·licitud de transferència bancària (segons model establert per l’ajuntament de Cubelles).

 

 • Documentació addicional per autònoms:
  • Alta del RETA (Règim especial de treballadors autònoms) o DUE (Document Únic Electrònic).
  • Informe de Vida laboral de la persona autònoma.

 

 • Documentació addicional per empreses:
  • Còpia document acreditatiu de la personalitat jurídica, si s’escau (escriptura de constitució, estatuts, etc.).
  • Document que acrediti que l’activitat empresarial està donada d’alta en el moment de la justificació (persona jurídica).
  • Còpia de la Declaració Censal d’Inici d’Activitat o DUE (Document Únic Electrònic)

 

Així mateix, els beneficiaris de les ajudes atorgades estan obligats a:

 • Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, la tramitació i obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos per aquest concepte rebuts d’altres administracions arran de la crisis del coronavirus (Covid-19). En el supòsit d’existència d’un ajut pel mateix concepte, que el regulat a les presents bases, és limitarà i ajustarà l’ajut, de forma complementària i per a que en cap cas, l’import del ajuts rebuts superi l’import del lloguer sense IVA.
 • Donar l’adequada publicitat de caràcter públic del finançament de l’acció per la qual es demana la subvenció. El comerç, autònom i/o empresa beneficiari/a de l’ajut haurà d’informar al públic del seu establiment d’haver rebut una subvenció per part de l’ajuntament de Cubelles. L’ajuntament proporcionarà als/les beneficiaris/es, si s’escau, model de publicitat corresponent pel qual es demana la subvenció.
 • Adherir-se a les campanyes de foment del comerç local i/o empresa i donar-se d’alta a l’aplicatiu de comerç que promogui l’Ajuntament de Cubelles, així com facilitar la informació econòmica que sigui requerida per part de l’administració.

 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023