L’Ajuntament aprova una segona convocatòria d’ajudes per al pagament de lloguers comercials

27 de novembre de 2020


Les noves sol·licituds es podran demanar a partir de l’1 de desembre de 2020 i abastaran un total de 30.000 euros, que es destinaran a pal·liar els efectes econòmics de la crisi de la COVID-19La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cubelles ha aprovat una segona convocatòria d’ajudes municipals per fer front al pagament del lloguer dels locals comercials. En total el Consistori destina 30.000 euros dels pressupostos municipals en aquesta segona convocatòria de línia de subvencions, que busquen minimitzar els efectes econòmics de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es va obligar a tancar determinades activitats econòmiques arran del segon brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. També podran optar aquest nova convocatòria les empreses i autònoms que hagin vist reduïda substancialment la seva facturació entre els mesos de maig a octubre de 2020.

 

El nou ajut municipal torna a ser compatible amb d'altres similars impulsats per altres organismes públics, si bé en cap cas no pot superar ni l'import total del lloguer ni l'import màxim de 700€/mes, per a les activitats que s’han vist obligades a tancar en aquest segon brot pandèmic, ni els 300€/mes per a les activitats que acreditin una reducció de la facturació d'almenys el 75% respecte els mesos de maig a octubre de 2020.

 

Ajuts més fàcils de tramitar   

La nova línia d’ajuts pretén facilitar el tràmit als peticionaris i agilitar la seva concessió efectiva. D’acord amb les bases aprovades per la corporació, els ajuts es concediran pel lloguer corresponent al mes de maig. D’aquesta forma les persones que han obtingut prèviament ajut econòmic en la primera convocatòria corresponent al mes d’abril de 2020, només hauran d’aportar el rebut abonat corresponent al mes de maig de 2020. En aquest sentit, les persones que han estat desistides en l’ajut econòmic en la primera convocatòria corresponent al mes d’abril de 2020, només hauran d’aportar la documentació requerida per la corporació i no aportada. Finalment, només els nous peticionaris hauran d’aportar tota la documentació establerta a les bases aprovades el mes d’abril.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies i començarà el dia posterior de la publicació de l’acord al BOPB (previsiblement el 30 de novembre de 2020).

 

Els beneficiaris poden ser qualsevol empresa o comerç del terme municipal de Cubelles legalment constituït i que hagi interromput totalment la seva activitat a causa del segon brot pandèmic del coronavirus o acreditar que ha vist reduïda la seva facturació almenys en un 75% entre els mesos de maig a octubre d’enguany. Les ajudes permetran satisfer la quota de l’immoble on es duu a terme l’activitat, quedant-ne exempt l’IVA corresponent. Per a cada local o immoble és imprescindible fer una sol·licitud.

Les peticions seran resoltes per la regidoria d’Empresa i emprenedoria, establint com a imprescindibles els següents requisits següents: 

 • Disposar de llicència d’activitats, autorització, permís o règim de comunicació vigent anterior a l’1 de març de 2020.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l’Ajuntament de Cubelles, d’acord amb les normes vigents.
 • Ser arrendataris, usufructuaris de l’immoble o titulars d’altres títols jurídics d’igual naturalesa admissibles en dret.
 • La quantitat rebuda per l’Ajuntament estarà supeditada a què el beneficiari (persona física o jurídica titular de l’activitat) tingui atorgats altres ajudes pel mateix concepte des d’altres administracions públiques.
 • En tot allò no disposat a les bases municipals prevaldran les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l’activitat de les administracions públiques en matèria de subvencions.

Tipus d’ajuts: 

 • Comerç, autònoms i petites empreses, amb o sense treballadors al seu càrrec, que hagin hagut de tancar les seves activitats econòmiques com a conseqüència de la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, podran optar a la subvenció de fins el 100% del cost de l’arrendament del lloguer amb un màxim de 700 euros (IVA exclòs de subvenció).
 • Comerç, autònoms i petites empreses que acreditin una reducció de la seva facturació d'almenys del 75% entre els mesos de maig a octubre de 2020, en comparació a la mitjana trimestral natural anterior, podran optar a la subvenció de fins el 100% del cost de l’arrendament del lloguer, amb un màxim de 300 euros (IVA exclòs de subvenció).  

Documentació que cal aportar:


La sol·licitud s’haurà d’acompanyar en funció de la tipologia d’ajut, de següent documentació:

 

 1. Persones que han obtingut prèviament ajut econòmic en la primera convocatòria corresponent al mes d’abril de 2020:
 • Rebut abonat corresponent al mes de maig de 2020.

 

 1. Persones que han estat desistides en l’ajut econòmic en la primera convocatòria corresponent al mes d’abril de 2020:
 • Documentació requerida per la Corporació i no aportada.

 

 1. Persones que sol·liciten per primer cop l’ajut econòmic:
 • Còpia DNI, NIE, Passaport, NIF o CIF (sol·licitant).
 • Còpia contracte lloguer i darrers 3 rebuts abonats (gener, febrer i març de 2020).
 • Declaració responsable de trobar-se en un dels supòsits dels ajuts.
 • Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb Hisenda i amb la Seguretat Social, o Certificats d’Hisenda i Seguretat Social (en cas de no haver autoritzat a l’Ajuntament a la seva consulta).
 • Còpia del registre de factures emeses i rebudes o còpia del llibre diari d’ingressos i despeses o altra documentació que acrediti la reducció de la facturació (per ajuts de disminució de facturació).
 • Certificat acreditatiu de titularitat del núm. de compte on s’ingressarà l’import, emès per l’entitat bancària, o model de sol·licitud de transferència bancària (segons model establert per l’ajuntament de Cubelles).

 

Documentació addicional per autònoms:

 • Alta del RETA (Règim especial de treballadors autònoms) o DUE (Document Únic Electrònic).
 • Informe de Vida laboral de la persona autònoma.

 

Documentació addicional per empreses:

 • Còpia document acreditatiu de la personalitat jurídica, si s’escau (escriptura de constitució, estatuts, etc.).
 • Document que acrediti que l’activitat empresarial està donada d’alta en el moment de la justificació (persona jurídica).
 • Còpia de la Declaració Censal d’Inici d’Activitat o DUE (Document Únic Electrònic) 

Així mateix, els beneficiaris de les ajudes atorgades estan obligats a:

 • Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, la tramitació i obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos per aquest concepte rebuts d’altres administracions arran de la crisis del coronavirus (Covid-19). En el supòsit d’existència d’un ajut pel mateix concepte, que el regulat a les presents bases, és limitarà i ajustarà l’ajut, de forma complementària i per a que en cap cas, l’import del ajuts rebuts superi l’import del lloguer sense IVA.
 • Donar l’adequada publicitat de caràcter públic del finançament de l’acció per la qual es demana la subvenció. El comerç, autònom i/o empresa beneficiari/a de l’ajut haurà d’informar al públic del seu establiment d’haver rebut una subvenció per part de l’ajuntament de Cubelles. L’ajuntament proporcionarà als/les beneficiaris/es, si s’escau, model de publicitat corresponent pel qual es demana la subvenció.
 • Adherir-se a les campanyes de foment del comerç local i/o empresa i donar-se d’alta a l’aplicatiu de comerç que promogui l’Ajuntament de Cubelles, així com facilitar la informació econòmica que sigui requerida per part de l’administració.

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023