Intervenció municipal

Descripció

La Intervenció Municpal es troba ubicada a la planta baixa de l'edifici municipal situat al c/ Joan XXIII,30 (antic CAP).

 

La titular responsable de la Intervenció Municipal és la Sra. Rosa Ma. Almirall i Domènech, essent el mail de contacte intervencio@cubelles.org.

 

De la Intervenció Municipal a l’Ajuntament de Cubelles en depenen els serveis de:

 

-          Comptabilitat, Fiscalització i Factures, el tècnic responsable és el Sr. Noël-Herman Casals Ramon i el mail de contacte  factures@cubelles.org

-          Tresoreria i Gestió tributària, la tècnica responsable és la Sra. Alba Casas Busquet  i el mail de contacte  tresoreria@cubelles.org

 

En els mails indicats es poden fer les consultes sobre l’estat dels expedients que s’hi tramiten.

 

La Intervenció Municipal té com a tasca principal el control i la fiscalització interna de tots aquells actes, documents o expedients de l’Ajuntament de Cubelles dels que sen derivin drets i obligacions de contingut econòmics (ingressos i despeses), en els termes establerts en els articles 213 a 222, del capítol IV (Control i fiscalització) del Títol VI (Pressupost i despesa pública) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

 

Així mateix té assignada el dur a terme i desenvolupar la comptabilitat financera i el seguiment, en termes financers, de l’execució dels pressupostos d’acord a les normes generals i aquelles dictades pel Ple de la Corporació. En aquest sentit i entre d’altre legislació s’estarà a allò recollit en el Capítol III (De la comptabilitat) del Títol VI (Pressupost i despesa pública) del TRLRHL.

 

La Tresoreria Municipal s’ocupa de custodiar tots els diners i valors de l’Ajuntament, i d’efectuar el pagament de les obligacions contretes per l’Ajuntament en el seu venciment.

 

Les principals funcions segons l’article 196 en el Capítol II (De la tresoreria de les entitats locals) del Títol VI (Pressupost i despesa pública) del TRLRHL són:

 

 • Recaptar els drets i pagar les obligacions.
 • Ser fidel al principi d’unitat de caixa, mitjançant la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostaries i extra pressupostaries.
 • Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per satisfer puntualment les obligacions.
 • Respondre dels avals contrets.
 • Altres funcions relacionades amb els punts anteriors.

 

Segons conveni de delegació entre aquest ajuntament i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) aquest té delegada la gestió de determinats tributs i altres ingressos de dret públic,en període voluntari en alguns casos i tota la recaptació en via executiva.

 

Pel que fa la informació en general de l’Ajuntament de Cubelles (calendari fiscal, domiciliació de tributs, entre d’altres) es pot consultar al web de l’ORGT (cal seleccionar municipi de Cubelles)

::::: ORGT - Ajuntament de Cubelles

 

Pel que les delegacions a l’ORGT es pot consultar al web

::::: ORGT - Delegacions Ajuntament

 

Si es vol accedir a un aplicatiu de l’ORGT pel mòbil es pot consultar

::::: ORGT - Aplicatiu pel mòbil


Horari

Hivern: de dilluns a divendres de 10 a 14h. i els dijous de 17 a 19h.
Estiu: de dilluns a divendres de 10 a 14h.

On es fa

Regidoria d'Hisenda i departament d'Intervenció i Tresoreria

 • Adreça C. Joan XXIII, Planta baixa
 • Codi Postal 08880
 • Població Cubelles
 • Telèfon 93 895 03 00 (Ext. 503)
 • Email intervencio@cubelles.org
 • Email 2 tresoreria@cubelles.org
 • Horari Estiu (juny a setembre): de dilluns a divendres de 10 a 14h.
  Hivern: de dilluns a divendres de 10 a 14h. i dijous de 17 a 19h.

 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023