S’han actualitzat els impostos municipals amb un augment del 3.5% i es preveu que l

8 de novembre de 2001


Els impostos i taxes municipals són objecte d’increment com a la resta de poblacions en funció de diversos indicadors com l’IPC i l’augment del cost dels serveis.El passat dimarts, 6 de novembre, van ser aprovades una sèrie d’ordenances municipals que actualitzaven els imports de recaptació dels impostos municipals. Aquests gravàmens estan legislats per la Llei d’Hisendes Locals i són la contribució urbana o IBI, l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre la construcció, instal·lacions i obres, el de plusvàlues, que grava l’increment del valor o l’IAE, l’impost sobre activitats econòmiques. Cal concretar que l’augment de tots els impostos municipals ha estat del 3.5% amb l’exepció de l’impost sobre la construcció, instal·lacions i obres que és d’un 0.7%.
Pel que fa a les taxes municipals, Josep Marcillas, regidor d’Economia, va afegir que "és previst que s’aprovin al mes de desembre." Aquestes taxes són les referents a la recollida d’escombraries, els guals, el cementiri municipal i la tramitació de llicències urbanístiques, entre d’altres.
Pel que fa a la diferència entre els dos tipus de gravàmens municipals, taxes i impostos, Josep Marcillas va explicar que "la taxa és aquell import que el contribuent paga en concepte d’un servei concret que rep com a usuari. Així doncs, el cost del servei es repercuteix entre tots els usuaris en forma de taxa municipal. Per altra banda, els impostos són figures que estan tipificades a nivell estatal. La seva recaudació serveix per tal de cobrir despeses municipals com la xarxa d’enllumenat públic i la policia local, entre d’altres."
Pel que fa als indicadors que serveixen de guia per incrementar tant les taxes com els impostos municipals, s’augmenten, en el cas de les taxes, en funció de l’increment del cost de la prestació d’un servei concret; I els impostos s’incrementen prenent en consideració uns barems donats a nivell estatal, tot i que amb una certa flexibilitat.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023