L’Ajuntament de Cubelles responsabilitza a l’empresa adjudicatària del servei de llar d’infants de la vaga convocada pel seu personal

20 de març de 2017


El Consistori vetllarà perquè CLECE garanteixi el compliment íntegre dels serveis mínims que marqui la Generalitat

Atesa la proposta de l’empresa CLECE SA de repercutir a tota la ciutadania l’increment salarial reclamat per les seves treballadores destinades a les llars municipals L’Estel i La Draga per garantir el seu benefici industrial i donat l’anunci del personal de la companyia adjudicatària de convocar sengles jornades de vaga els dies 29 i 30 de març, el Govern municipal manifesta:

 

 • L’Ajuntament no té cap vincle laboral o contractual amb el personal a càrrec de l’empresa concessionària del servei públic municipal de Llar d’infants. L’Ajuntament no pot determinar ni les contractacions de personal al servei de l’empresa adjudicatària ni les seves condicions laborals, entre les qual s’inclou el salari, ja sigui per abaixar-lo o apujar-lo.
 • La relació entre CLECE i l’Ajuntament s’emmarca dins de la figura contractual de concessió administrativa de serveis públics que comporta que el concessionari assumeix la gestió i explotació del servei sota el seu propi risc i ventura, aportant els mitjans personals, materials i tècnics necessaris, sempre respectant el que estableix la normativa vigent per garantir un bon servei.
 • En aquest sentit, el plec de clàusules administratives particulars que regeix la concessió (clàusula 7 del plec de la concessió de la llar d’infants L’Estel i clàusula 11 del plec de la concessió de La Draga) disposa que l’adjudicatari assumirà, a banda de les despeses de personal, les relatives al manteniment de l’edifici, instal·lacions i serveis interiors i complementaris i exteriors així com els subministraments necessaris que inclouen consum elèctric, gas, telèfon i materials (educatiu, neteja i higiene infants, neteja escola).
 • L’empresa CLECE ha de gestionar el servei de les Llars d’Infants de la manera que consideri més convenient, respectant els plecs de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques i la legislació aplicable, i sempre i quan no es repercuteixin a l’Ajuntament despeses que no li corresponen en no ser legal, com és el cas dels costos addicionals de mà d’obra ja sigui per una mala gestió de salaris o per la cobertura de les possibles baixes laborals.
 • Si l’empresa vol incrementar el sou a les seves treballadores ho pot fer, però sense repercutir-ho sobre l’Ajuntament.
 • L’empresa CLECE està obligada a donar el servei de llar d’infants en els termes establerts en els plecs de clàusules, independentment que el seu personal exerceixi el dret a vaga recollit com a dret fonamental dels/de les treballadors/es bo i respectant escrupolosament els serveis mínims que marqui la Generalitat

L’Ajuntament de Cubelles respecta la reivindicació del personal al servei de les llars d’infants municipals de Cubelles, que defensa els seus drets laborals. Tot i això, considera que l’empresa CLECE està tractant d’eludir les seves responsabilitats laborals traslladant al Consistori cubellenc la solució del problema, jugant amb el sentiment de les famílies i treballadores amb un dels béns més preuats de la nostra societat: els nostres fills i filles.

 

(Pots consultar la cronologia dels fets al document adjunt). 


Interior de la llar La Draga

 • Exterior de la Llar l'Estel

Documentació adjunta

 • Icone facebook
 • Icone impressora
Logotip CC © Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023