Què és el DIR3 de factura-e

A nivell estatal s’ha implementat el FACe (Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de la Administració General de l’Estat) que és un sistema que permet la recepció obligatòria de factures destinades als òrgans de l’Administració General de l’Estat que sol·licitin rebre factures a través d’aquest punt.

 

Perquè el FACe pugui redirigir adequadament les factures a l’organisme corresponent es necessari que els organismes tinguin les seves unitats donades d’alta en el DIR3 com a primer pas. Un cop feta aquesta alta en el DIR3, l’organisme activarà en FACe i indicarà les relacions entre les seves unitats (relacions del tipus Oficina Comptable, Òrgan gestor, Unitat tramitadora).

 

La Corporació va acordar l’adhesió al Servei de Factures del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC en endavant) per mitjà del Decret de l’Alcaldia 715/2013. El Servei eFACT s’integra amb l’aplicació comptable de que disposa la Corporació (Sicalwin ofert pel Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de la Diputació de Barcelona), de manera que les persones interessades que facin el lliurament per via
telemàtica en dit punt general d’entrada, rebran informació de l’estat de tramitació de les seves factures de forma automatitzada (sempre que indiquin un correu electrònic a tals efectes).


Finalment, l’AOC, per escrit tramés via eaCAT en data 31 d’octubre de 2014, ha posat en coneixement de l’Ajuntament l’existència del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i l’Administració de l’Estat, per mitjà del qual el Servei eFACT es converteix en el punt general d’entrada de les factures-e de les administracions públiques catalanes, garantint la interoperabilitat entre FACE (punt general d’entrada de l’AGE) i el eFACT de l’AOC. És a dir, les factures electròniques que es registrin per una o altra plataforma hauran d’arribar als sistemes de la Corporació per iniciar la seva tramitació.


No obstant, per aquells proveïdors que es dirigeixin directament a FACe, el DIR3 de l’Ajuntament de Cubelles és el L01080749 (igual per les tres codificacions Oficina Comptable, Òrgan gestor i Unitat tramitadora).


En el aquest llistat trobareu tots els DIR3 de la Comunitat Autònoma de Catalunya, per si us fa servei.

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023