Protecció de dades

 1. Responsable del tractament.

Identitat: AJUNTAMENT DE CUBELLES – CIF P0807300I

Adreça: Plaça de la Vila, núm.1 – Cubelles 08880

Telèfon: 938950300

Correu: dpd@cubelles.cat

 1. Delegat de Protecció  de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades és la persona que s’encarrega de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a l’AJUNTAMENT DE CUBELLES i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. S’hi pot contactar enviant un correu electrònic a dpd@cubelles.cat 

 1. Finalitat del tractament de les dades.

Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part de l’AJUNTAMENT DE CUBELLES seran utilitzades per contactar amb l’interessat i gestionar correctament el servei que es sol·licita.

En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat, especialment per a l’enviament de publicitat; ni tampoc seran cedides a tercers.

Les dades personals que s’hagin proporcionat es conservaran per un període de 10 anys, o bé fins que expressament es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat

 1. Legitimació del tractament de dades.

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs l’AJUNTAMENT DE CUBELLES sol·licita expressament el consentiment dels interessats per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

 1. Destinataris de les dades.

No es preveu que es cedeixin les dades recollides mitjançant el present document puguin ser cedides a tercers. Sí que es cediran, però, quan es tracti del compliment d’una obligació legal.

 1. Exercici dels drets propis.

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se a les instal·lacions de l’Ajuntament de Cubelles, Pl. de la Vila, n.1, 08880 Cubelles (Barcelona); a l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), o bé per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.   

 

Delegat de protecció de dades

 

Qui és el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. 

 

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

 

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD)?

Correu electrònic: dpd@cubelles.cat

Adreça de contacte:

Pl. de la Vila, 1

08880, Cubelles

Telèfon: 93 895 03 00         

Logotip CC © Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023