Cita prèvia

Alta IdCat
Alta idCAT

L'idCAT Certificat és un identificador digital que s'instal·la al vostre navegador i que garanteix la identitat de les persones a Internet.

Permet accedir als tràmits i gestions que ofereixen moltes administracions com, per exemple:

 • Obtenir l'informe de vida laboral de la Seguretat Social
 • Obtenir el certificat d'antecedents penals que ofereix el Ministeri de Justícia
 • Presentar la declaració de la Renda a l'Agència Tributària (AEAT)
 • Accedir a diferents Carpetes ciutadanes
 • Etc.

Aquesta és una petita mostra dels molts tràmits i gestions que ofereixen les administracions que podreu fer amb el vostre idCAT Certificat.

També permet fer altres operacions, com ara signar digitalment correus i documents electrònics.

OMIC
Consulta presencial OMIC

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei consumidors i usuaris que, a través de l'assessorament directe, defensa, entre d'altres, el dret a:

 • La protecció de la salut i la seguretat.
 • La protecció dels ingressos econòmics.
 • La informació i l'educació en matèria de consum.

Assessorament, informació i actuacions.

Prevenció dels drets dels consumidors, mitjançant campanyes d'educació en consum i inspeccions informatives als establiments dels municipi.


Informació i assessorament sobre:

 • Habitatge: lloguer i compra.
 • Automòbils: compra, tallers i reparacions.
 • Serveis financers: bancs, caixes.
 • Assegurances: llar, salut, vehicles.
 • Serveis bàsics: telefonia fixa i mòbil, aigua, gas, electricitat.
 • Reparacions i manteniment: serveis tècnics i reformes de la llar.
 • Telecomunicacions: internet, operadores.

Consultes no presencials.

93 895 03 00 Ext: 515| consum@cubelles.cat

Padró
Alta, baixa i canvi de domicili padró

Aquest tràmit permet inscriure’s, fer canvis o modificació al Padró Municipal d’Habitants, registre administratiu on consten les persones que resideixen al municipi. Totes les persones que fixin el seu domicili a Cubelles provinents d'un altre municipi han d’inscriure’s al Padró Municipal d’Habitants.

 • Inscriure's al padró. La inscripció s'ha de realitzar en els supòsits de naixement, canvi de domicili o omissió.
 • Donar-se de baixa en el padró (només en el cas d'estrangers que marxen fora del país i en el cas de defunció).
 • Sol·licitar la baixa de persones que figuren empadronades en el domicili actual del titular de l'habitatge i ja no hi resideixen.
 • Modificació de les dades que consten al Padró Municipal per a persones empadronades al municipi que detectin alguna errada a les seves dades, actualització de dades, canvi de domicili dins del mateix municipi.

 

Certificats d'empadronament

Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament de:

 • una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència en diferents domicilis del municipi amb anterioritat).
 • diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant o certificat col·lectiu).
 • o, una persona difunta que residia en un domicili.
 • Logo opic
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023