Ordenances econòmiques

Impostos, taxes i preus públics
CALENDARI FISCAL EXERCICI 2017
Ordenança 01 - Impost sobre béns immobles.
Ordenança 02 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança 03 - Impost construccions, instal·lacions i obres.
Ordenança 04 - Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança 05 - Impost sobre activitats econòmiques.
Ordenança 06 - Contribucions especials.
Ordenança 07 - Taxa per expedició de documents administratius.
Ordenança 08 - Taxa per llicències urbanístiques.
Ordenança 09 - Taxa reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans
Ordenança 10 - Taxa del cementiri municipal.
Ordenança 11 - Taxa per recollida d'escombraries.
Ordenança 12 - Taxa de clavegueram.
Ordenança 13 - Taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues, i altres eines o instal·lacions anàlegs i d'establiments industrials i comercials.- DEROGADA
Ordenança 14 - Taxa per la retirada de vehícles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Ordenança 15 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i industries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
Ordenança 16 - Taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals i altres serveis anàlegs.
Ordenança 17 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Ordenança 18 - Taxa per a l'atorgament de llicències d'autotaxis i altres vehicles de lloguer.
Ordenança 19 - Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Ordenança 20 - Taxa sobre ensenyaments especials, activitats culturals, lúdiques i anàlogues en establiments municipals, entrades a museus i utilització d'edificis municipals.
Ordenança 21 - Taxa pel subministrament d'aigua.
Ordenança 22 - Taxa reguladora de la publicitat en els mitjans de comunicació municipals.
Ordenança 23 - Taxa sobre el transport públic de viatgers.
Ordenança 24 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Ordenança 25 - Taxa per aprofitament especials a favor d'empreses explotadores de subsministraments que afectin la generalitat del veïnat.
Ordenança 26 - Taxa del servei de telealarmes domiciliàries-DEROGADA
Ordenança 27 - Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de la llar d'infants
Ordenança 28 - Ordenança reguladora de la reglamentació general dels preus publics.
Ordenança 29 -  Taxa per prestació servei comprovació grau d'alcohol, estupefaents, estimulants o altres substàncies anàlogues, per mostres de sang, orina o altres, segons estimin el personal sanitari
Logotip CC © Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023